Vedtekter for Norske postkortsamlere

1.Foreningen «Norske postkortsamlere» har til formål å fremme interessen for postkort og postkortets historie i Norge.

2. Finansiering av foreningens virksomhet skjer ved kontingent fra medlemmene, og eventuell annen inntektsgivende virksomhet.

3a. Styret består av formann og fire styremedlemmer. Formannen velges for to år. De øvrige styremedlemmene velges også for to år, men slik at to styremedlemmer står på valg hvert år. Vararepresentantene velges for ett år. Likeledes velges revisor for ett år.

3b. Styret utpeker en valgkomité på tre medlemmer for ett år. Styret konstituerer seg selv.

3c. Styret er beslutningsdyktige når minst fire representanter er tilstede.

3d. Varamedlemmene innkalles til styremøtene, men har bare stemmerett når de trer inn for et styremedlem.

3e. Arbeide med enkeltsaker kan foregå i utvalg oppnevnt av styret

3f. Styret fastsetter til enhver tid medlemskontingent og møtegebyr.

3g. Det skal føres protokoll fra styremøtene.

3f. Unntatt fra styreverv er etablerte handlere.

4. Årsmøtene holdes innen utgangen av april måned. Årsmøtet skal:

  • Behandle årsmelding og revidert regnskap
  • Velge formann, øvrige styremedlemmer, vararepresentanter og revisor
  • Behandle innkomne saker

5. Det innkalles til årsmøte med minst to ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret ihende innen 1. februar.

6. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/5 av medlemmene forlanger det. Innkallingsfristen er også her to uker.

7. Forslag til endringer i, eller tillegg til, disse vedtektene må sendes styret innen 1. februar. Vedtektsendringer behandles på årsmøtet og må vedtas av minst 2/3 av de frammøtte medlemmene.

8. Eventuell oppløsning av foreningen «Norske Postkortsamlere» må behandles som forslag til endring av vedtektene. Årsmøtet vedtar hvem som skal overta foreningens aktiva og passiva.

Disse vedtekter ble fastsatt på Norske Postkortsamleres første årsmøte 24. april 1982, med etterfølgende endringer vedtatt på årsmøter avholdt 28. februar 1991, 20. mars 1997 og 29. mars 2012.